Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

Vsetín

Držitel statusu Fairtradové město

Město Vsetín je společně s Litoměřicemi prvním držitelem statusu Fairtradové město v České republice. 

 

Město Vsetín bylo průkopníkem v podpoře fair trade, na půdě Zdravých měst ČR bylo inspirací pro další samosprávy. Žáci vsetínské ZŠ Rokytnice uspořádali dne 17. ledna 2011 na radnici 1. vsetínskou konferenci o fair trade. Konferenci pořádali žáci za spolupráce se společností NaZemi pro vedení města a jeho úředníky, účastnila se jí také starostka Táborská a místostarosta Kořenek. „Během ní vyzvali město k zapojení do kampaně. Reakce byla pozitivní. Vznikla řídicí skupina, jíž je naše škola členem a postupně to vedlo k získání titulu,“ vysvětlil Bohuslav Sedláček, učitel chemie a občanské výchovy na rokytnické základní škole. 

Město Vsetín jako první v České republice podepsalo Deklaraci podpory fair trade, kterou dne 15. března 2011 schválila Rada města a souhlasila se vznikem řídicí skupiny.  

Do roku 2016 vstoupila řídící skupina v počtu 8 členů. Kromě dvou zástupců města jsou v ní 4 zástupci ze dvou základních škol, ZŠ Sychrov a ZŠ Rokytnice, zástupkyně občanského sdružení Líska a zástupkyně Mateřského centra Sluníčko. 

Hlavní kampaní Fairtradového města Vsetín byl v roce 2015 květnový Týden pro fair trade, v rámci kterého se uskutečnila řada akcí pro širokou veřejnost. Mezi ně patřila již tradiční Férová snídaně na nám. Svobody v sobotu 15. května, do níž se zapojila i fairtradová ZŠ Sychrov 97, která získala v pořadí jako třetí na Valašku titul Fairtradová škola. 

Řídící skupina rovněž vyhlásila také druhou soutěž pro žáky vsetínských škol "Vsetín za fair trade". Z receptů soutěžících a osvědčených receptů Lísky vznikla fairtradová kuchařka. V červnu proběhla na zasedání zastupitelstva města přednáška o fair trade od týmu pedagoga a žáků ZŠ Sychrov.

Druhou největší kampaní byla podzimní kampaň "Vsetín proti chudobě", na kterou navázala "Stávka Mikulášů", v rámci které ve Vsetíně na Mikulášských trzích byla rozdávána fairtradová čokoláda a žáci ZŠ Rokytnice seznamovali veřejnost se systémem fair trade.

Fair trade občerstvení město zajistilo město v roce 2015 na svých akcích, do kterých patřilo Fórum s občany k rozvoji města "S námi pro vás, za jeden provaz" nebo Obhajoba kategorie B kritérií Místní agendy 21 před pracovní skupinou rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR ve Vsetíně. Prezentace fair trade a prodeje fair trade produktů proběhly rovněž na téměř dvou desítkách akcí spolupracující Lísky. Město Vsetín plánuje do budoucna pokračovat v podpoře neziskových organizací, škol a podniků v zavádění užívání produktů fair trade včetně podpůrného informačního servisu.  

V květnu 2016 ve městě proběhl další ročník Vsetínských dnů pro fair trade, součástí byla soutěž o nejlepší moučník z fairtradových a lokálních surovin nebo Férová snídaně NaZemi. Organizátorem akce je spolek Líska, spolupracuje se školami na Sychrově a v Rokytnici, Fairtradovým městem Vsetín a Zlínským krajem. „Množství aktivit pořádaných v rámci kampaně Vsetínské dny pro fair trade se každoročně zvyšuje, stejně jako počet organizací, které se do něj zapojují. Občané tak budou moci během letošního 4. ročníku navštívit řadu akcí,“ uvedla mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová. 

V roce 2017 město Vsetín uspořádal a zapojil se do spousty akcí na podporu spravedlivého ochodu, do již tradičních Vsetínských dnů pro fair trade, ale také do akce Vsetín proti chudobě, jejímž tématem byla kampaň za férové banány. Do této akce se zapojilo 5 vsetínských škol, z toho již dvě s titulem Fairtradová škola a třetí, střední škola Kostka, se chce v roce 2018 o titul ucházet. Další akce ve městě jsou např. Fairtradová kavárna v zámku nebo přednáška o fair trade ve Sluníčku. 

Férová káva či čaj jsou podávány především na komisi MA 21 a návštěvám úřadu. Férové produkty jsou dále nabízeny na všech akcích konaných v rámci projektu Zdravé město Vsetín. Zde jsou navíc v rámci osvěty produkty veřejnosti nabízeny zdarma. Dále však probíhá i prodej či příprava fairtradových výrobků v 15 místních provozovnách. 

I rok 2019 byl pro město Vsetín plný akcí na podporu spravedlivého obchodu a to hlavně díky úzké spolupráci s místním spolkem Líska, který spoustu těchto aktivit organizuje ( osvětová kampaň Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené, Férová snídaně, Výstava na stromech). Město se také může pochlubit dvěma školami, které v roce 2019 získaly titul Fairtradová škola ( ZŠ Ohrada a SŠ Kostka). Ve Vsetíně jsou již čtyři školy s tímto titulem. 

V pátek 1. listopadu 2019 proběhl již 7. ročník akce Vsetín proti chudobě - Vsetínské školy pro lepší svět. Do kampaně se zapojily pětičlenné žákovské týmy z 6 základních a středních škol na území města Vsetín i z okolních obcí. Tématem byly především cíle udržitelného rozvoje, zejména šetrná spotřeba – (ne)plýtvání potravinami. Výstupem žákovského sympozia je Žákovská deklarace o udržitelné spotřebě potravin.

 

 

Prodejní místa:

 • U Vrajů
 • DM drogerie market
 • Kaufland
 • Líska o.s.
 • Poetická kafeterie
 • Rodinné a mateřské centrum Vsetín
 • Hájenka na Novém Světě v Semetíně
 • Vsetínské farmářské trhy
 • ZŠ Vsetín

 

Restaurační zařízení:

 • Poetická kafeterie
 • Kuku bar
 • Caffé POHODA
 • Rodinné a materřské centrum Vsetín
 • KIC Vsetín
 • Restaurace u Prskoše

 

Aktuální prodejní místa s adresami najdete na speciálním webu města Vsetín: http://www.mestovsetin.cz/ferovy-vsetin/d-501422/p1=31604

 

Medializace:

  

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Jurajdová

Koordinátorka pro MA 21

E-mail: jana.jurajdova@mestovsetin.cz

Tel.: 571 491 551

 

Dokumenty:

Deklarace_FTM_VS.pdf

Svárov 1080, 75524 Vsetín (mapa)

www.mestovsetin.cz/ferovy-vsetin/d-501422