Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

EF JU v Českých Budějovicích

Držitel statusu Fairtradová škola

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je první Fairtradovou fakultou na území České republiky. Stala se jí 22. dubna 2013 jako celkově pátá Fairtradová škola u nás. 

  

Fakulta usilovala o získání statusu od února 2012, jedním z impulsů byla potřeba "vytvořit pro studenty zajímavou tvůrčí platformu pro aplikaci teoretických poznatků z výuky, podporu společensky odpovědného jednání a v neposlední řadě i pro vzájemné setkávání," vysvětluje pedagog Hana Doležalová. Na fakultě probíhá výuka příbuzných témat v rámci předmětů Základy jakosti, Zbožíznalství a Mezinárodní marketing. Každoročně jsou vypisována témata kvalifikačních prací zaměřená na fair trade, studenti se tématu často věnují v rámci svých bakalářských a diplomových prací. Z iniciativy zástupců fakulty lze zakoupit fairtradové výrobky v bufetu v Akademické knihovně JU, v automatu v budově Přírodovědecké fakulty v Ekonomické fakultě v nápojovém automatu v pavilonu učeben F a v budově A (studentská místnost). 

 

Dne 30. 4. 2012 vznikla řídící skupina, která se tématu na fakultě věnuje, mezi její členy patří 3 zástupci Katedry obchodu a cestovního ruchu a 3 studenti. Následně 8. 6. 2012 podepsal děkan Ekonomické fakulty doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph. D. strategický dokument Deklarace podpory fair trade. Fakulta uspořádala událost férové snídaně, ve studentské místnosti děkanátu se ochutnávaly fairtradové a regionální dobroty a tvořily koláže z obalů fairtradových výrobků. V květnu 2012 byla ve vestibulu výukového pavilonu F v kampusu Jihočeské univerzity instalována výstava Pod slupkou tma, týkající se produkce banánů a ananasů, kterou zapůjčila společnost NaZemi. Pro studenty následovala v květnu přednáška zástupce fairtradového družstva El Ceibo pan Francisco Reynaga z Bolívie k produkci kakaa a fair trade. Chodbu fakulty zdobí panely informují o fair trade. 

 

"Každý z nás je spotřebitelem. A spotřeba jako taková má obrovské globální dopady – ekonomické, sociální, environmentální. Každý mladý člověk by tedy měl mít informace o tom, jaké důsledky jeho spotřební chování má – na něj samého, na jeho bezprostřední i vzdálené okolí. Základní a střední školy již v této oblasti své ţáky vzdělávají, vysoké školy by podle mého názoru v tomto neměly být jiné," uvedl proděkan pro zahraniční vztahy Ekonomické fakulty Viktor Vojtko. 

 

Ekonomická fakulta ve spolupráci s NaZemi uspořádala na půdě Jihočeské vědecké knihovny výstavu Díky fair trade, která v únoru a březnu 2013 nabídla místním občanům možnost zjistit přínosy fair trade pro pěstitele v Peru. Akci se podařilo medializovat v tisku, rozhlasu i televizi. Zapojení do kampaně bylo pro fakultu impulsem k rozšíření týmu o tiskovou mluvčí. Fakulta plánuje rozšíření aktivit tak, aby časem získala titul celá univerzita.

 

„O titul Fairtradová fakulta jsme usilovali ze dvou důvodů. Tím prvním byl zájem o takovou výchovu studentů, která je na výši nejen odborně z pohledu ekonomických disciplín, ale i z hlediska předání základních morálních hodnot – především odpovědnosti nejen za sebe, ale i za svět kolem nás. Žijeme v globalizovaném světě, kde všechno souvisí se vším. Věříme tedy, že nelze zavírat oči před problémy, které existují v jiných, méně šťastných částech světa. A druhým důvodem byla prestiž, kterou tento titul sebou nese. I díky němu se tak stáváme důvěryhodným partnerem pro univerzity především v anglosaských zemích,“ vysvětlil důvody zapojení do kampaně proděkan Viktor Vojtko. 

 

V roce 2013 se fakulta zhostila organizování Férové snídaně (www.ferovasnidane.cz) v Českých Budějovicích, na konci listopadu 2013 uspořádali přednášku o pracovních podmínkách při pěstování kakaa s Afií Owusu, zástupkyni pěstitelů kakaa v Ghaně.

Téma fair trade bylo v roce 2016 rovněž tématem bakalářských a diplomových prací: 
• Lengerová, L. (2016). Vnímání značky Fairtrade na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Bachelor´s thesis, University of South Bohemia, České Budějovice, Czechia).  
• Zoudunová, V. (2016). Marketingová komunikace značky Fairtrade (Bachelor´s thesis, University of South Bohemia, České Budějovice, Czechia).

 

Fair tradové produkty jsou školou využívané (spotřebovávané) během různých akcí, jako jsou besedy, konference (INPROFORUM 2015, SVOČ 2016), akce typu „O pohár Ekonomické fakulty“, Dny otevřených dveří, dále na pracovištích děkana Ekonomické fakulty a proděkana pro zahraniční vztahy k pohoštění návštěv, v obchůdku Ekonomické fakulty a fair tradových automatech Puro.

Přehled míst, kde je na škole fairtradové zboží dostupné
 
V roce 2012 bylo započato s prodejem fair tradových produktů v bufetu Café AK v Akademické knihovně JU. V roce 2013 byla nabídka rozšířena o automatový prodej (káva) v prostorách Ekonomické fakulty JU a o automatový prodej (dry food) v prostorách Přírodovědecké fakulty JU. V roce 2014 byl otevřen vlastní obchůdek na Ekonomické fakultě JU, kde mimo jiné produkty jsou v nabídce také fair tradové výrobky. Velkým úspěchem Řídící skupiny bylo získání možnosti využívat fair tradový automat Puro od společnosti Miko káva k nabídce teplých či chlazených nápojů a snacků od března 2014 a následně v druhém přístroji od října téhož roku. Oba tyto formáty (obchůdek a automaty) slouží především pro zaměstnance, studenty a ostatní lidi na Jihočeské univerzitě.

Ve školním roce 2017/18 se škola zapojila do těchto aktivit:

• Úvodní setkání se studenty prvního ročníku bakalářského studia – Beseda o fair trade (září2018).• Den otevřených dveří na Ekonomické fakultě JU – Stezka příběhů fair trade (leden 2018)• Zapojení se do akce Fairtradový počin roku.• Prezentace Fair trade pro organizaci Junák – český skaut v lednu 2018.• Beseda s Mgr. Komínkem v říjnu 2017 na Ekonomické fakultě.• Férová snídaně (2018).

Seznam obhájených bakalářských a diplomových prací:• Holarová, K. (2018). Vnímání Fairtradové značky mezi spotřebiteli. (Bachelor ́s thesis, University ofSouth Bohemia, České Budějovice, Czechia).

Fair tradové produkty jsou školou využívané (spotřebovávané) během různých akcí, jako jsou besedy,konference (INPROFORUM 2017, SVOČ 2018), akce typu „O pohár Ekonomické fakulty“, Dny otevřenýchdveří, dále na pracovištích děkana Ekonomické fakulty a proděkana pro zahraniční vztahy k pohoštěnínávštěv, ve fairtradových automatech Puro, v Akademické knihovně JU.

 

Fakulta informuje média o fair trade:

  

Kontakt:

Jan Šalamoun

odborný asistent Katedry obchodu a cestovního ruchu

E-mail: salamj00@ef.jcu.cz

Tel.: +420 728 539 299

 

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Studentská 13, 370 05 České Budějovice (mapa)

www.ef.jcu.cz